Konstrukce mostů

Obloukové konstrukce mostů
– Vlastní technický patentový vzor –

 

Předkládáme Vám ekonomicky a architektonicky velmi zajímavý návrh obnovy mostních konstrukcí, lávek, přechodů, přejezdů na cyklistických stezkách přes vodoteče, nadjezdy a podjezdy komunikací. Z důvodů stále se množících havarijních stavů či pro povodněmi poničené a narušené konstrukce, stejně tak pro zřízení nových potřebných „spojnic mezi břehy“ přicházíme s ideálním řešením. Ideální řešení, které maximálně splňuje technické, ekonomické i architektonické potřeby.

Výhody uvedeného systému

  1. velice výhodná cena – oproti běžným technologiím úspora až 50 % nákladů.
  2. variabilita – možnost různého členění dílčích obloukových prvků jak do délky mostní konstrukce (přes středové pilíře) tak pro možnost rozšíření mostu dle druhu a využití (komunikace pro vozidla i pro pěší)
  3. rychlé provedení – náhrada standardních technologických postupů a tím úspora technologických přestávek a procesů
  4. estetický vzhled a začlenění do krajiny – díky obloukové konstrukci a pohledovým prvkům zdí tvoří výrazný avšak citlivě zasazený architektonický prvek.

Popis uvedené technologie

Technicky patentovaný systém je založený na kombinaci prefabrikované nosné konstrukce s následným zmonolitněním konstrukce. Obvodové stěny je možno řešit systémem Gravity Stone s různou barevným odstínem. Nosná konstrukce je důsledně izolována a zmonolitněna. Následně je zakryta mostovkou s odsazenými římsami. Finální úprava komunikace je řešena dle vyžádání investora a místních podmínek, stejně tak členění komunikace či zábradlí mostu.
 
 

Ukázky referenčních staveb

Lokalita Křetín, okres Blansko
Období 05/2000 až 08/2000
Finanční objem
(c.ú. příslušného období realizace)
580 000,- Kč / 4 segmenty
Objem prací Kompletní provedení obloukové konstrukce včetně umístění a napojení na
stávající komunikace, úprava dotčeného řečiště.

 


Lokalita Stříbrná, okres Sokolov
Období 08/2002 až 10/2002
Finanční objem
(c.ú. příslušného období realizace)
680 000,- Kč / 5 segmentů
Objem prací Demontáž a likvidace stávající mostní konstrukce v havarijním stavu, nové
provedení obloukové konstrukce vč. úprav a doplnění řečiště (úprava shybky, doplnění gabióny)

 


Lokalita Slapany, okres Cheb
Období 07/2003 až 10/2003
Finanční objem
(c.ú. příslušného období realizace)
950 000,- Kč / 5 segmentů
Objem prací Etapově členěná akce – demolice stávajícího mostního tělesa vč. stavební připravenosti
pro novou obloukovou konstrukci – následné nové provedení mostního tělesa vč. přidružených
úprav řečiště.

 


Jak z uvedených provedení a finančních objemů vyplývá, THU (technicko-hospodářské ukazatele) námi předkládaných objektů jsou velice výhodné. THU pro uvedené mostní stavby se standardně pohybují v rozmezí 34.000,- až 47.000,- Kč/m2 půdorysné plochy dle charakteristiky konstrukce (c.ú. I/2004.). Naše technologie v kompletním provedení mostní konstrukce se pohybuje v rozmezí 14.800,- až 27.000,- Kč/m2 dle charakteru území, objemu a zvolených prvků na konstrukci.

Pro vaši potřebu provádíme kompletní servis při i před realizací zakázky – projektová dokumentace, variantní řešení objektu, zpracování nabídkového rozpočtu, umístění stavby či poradenská činnost.

Technologie provádění

Výkopové práce, úprava základové spáry dle místních poměrů a v součinnosti s okolním terénem.
Založení objektu vč. pohledové úpravy základů dle požadavků investora a dle vlivu prostředí.

Osazení prefabrikovaných konstrukcí, jejich provázání a zmonolitnění.
Izolace konstrukcí a vytvoření spodních říms před započetím prací na bočních zdech a doplnění konstrukce pod mostovku.
Výstavba čelních zdí a jejich zmonolitnění, zhotovení vrchních říms a následné provedení mostovky pře finální krycí vrstvou komunikace.
Kompletní provedení dokončovacích prací, finální povrchy komunikací, osazení zábradlí, nátěry a terénní úpravy.
předání a převzetí díla